Οι στόχοι πολιτικής του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 14.7.2022