Αιτιολόγηση ψήφου επί της έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 37.586 ευρώ που αφορά στην καταβολή κρατήσεων υπέρ του ΤΠΔΥ ν.π.δ.δ. (ν. 105/1973) (6.6.2012)