Πρόκειται για καθυστερούμενες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές χρονικού διαστήματος από 1.1.2006 μέχρι 28.5.2011, οι οποίες επιβαρύνθηκαν με πρόσθετα τέλη ανώτατου ποσοστού 72% (ή συνολικού ποσού 10.746 ευρώ). Πέραν της διενέργειας ΕΔΕ, εγείρεται σοβαρό ζήτημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας της σχετικής διεύθυνσης ή τμήματος του Δήμου. Απέχω της ψηφοφορίας.