Διευκρινίσεις επί της μίσθωσης οικοπέδου των ΕΛΤΑ

Προσωπικά, είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου ως προς την μεταβολή της χρήσης του μισθούμενου ακινήτου.

Οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που αναφέρατε, πράγματι. Τους είχα επικαλεστεί σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπως είχα τοποθετηθεί και ως προς το πώς πρέπει να διατυπωθεί η χρήση κατά τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, κατά την ταπεινή νομική μου άποψη, προκειμένου να είμαστε απολύτως συνεπείς με αποφάσεις ή πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο όρος της σύμβασης ως προς την σκοπούμενη χρήση είναι αυτός που επίσης αναφέρθηκε πριν από λίγο. Και προφανώς επειδή υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία, αποφασίστηκε και τέθηκε εκ μέρους του κ. Δημάρχου το εν λόγω ζήτημα προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, με απαραίτητη την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Έκτοτε και εγώ πραγματικά δεν έχω εικόνα. Δεν γνωρίζω κάτι. Θεωρώ ότι ο κ. Δήμαρχος θα μας ενημερώσει σχετικά για να ελέγξουμε μετά και την πορεία εξέλιξης του έργου.