Οι αλλαγές που προωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας (Εν αναμονή της επικύρωσης της Συνθήκης από τη Δημοκρατία της Τσεχίας)