Αιτιολόγηση ψήφου επί της εγκρίσεως νέου δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο πνευματικός δημιουργός με τη δημιουργία του έργου αποκτά πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Το ηθικό δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα και παραμένει στον δημιουργό ακόμα και μετά την μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζουμε αν έχει μεταβιβασθεί και αν ναι, τινι τρόπω το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου.

Μετά τον θάνατο του δημιουργού, όπως εν προκειμένω, το ηθικό δικαίωμα περιέρχεται στους κληρονόμους του που οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρασθεί.

Η συναίνεση του δημιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή του ηθικού δικαιώματος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού και δεσμεύει τον δημιουργό.

Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά τον θάνατό του σύμφωνα με το ν. 2121/93, αν και εφόσον το έργο δεν προστατεύεται ενδεχομένως και από άλλες διατάξεις.

Απέχω της ψηφοφορίας.