Συμφωνώ με την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων μεταξύ των προσλαμβανόμενων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τον όρο ορθολογικής διαχείρισης και του υπάρχοντος προσωπικού.