Αιτιολόγηση ψήφου επί του καταμερισμού των εγκεκριμένων θέσεων για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (24.7.2012)