Έχουμε εγκρίνει την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου και έχουμε υπερθεματίσει της εισήγησης του κ. Δημάρχου για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του τιμήματος και απόκτηση άμεση της κυριότητας με την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς.

Συμφωνούμε με την προσθήκη διαλυτικής αίρεσης στη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας ανατρέπονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και άρα, επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάσταση. Πλην όμως πρέπει να επανεξετάσετε και να διαπραγματευτείτε τον όρο περί μη επιστροφής από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου των τυχόν καταβληθεισών δόσεων σε περίπτωση περιέλευσης του Δήμου σε υπερημερία, επειδή ακόμη κι αν τούτος ο όρος εκληφθεί ως ποινική ρήτρα, αυτή είναι υπέρμετρη, είναι δυσανάλογα μεγάλη.