Δημόσια τοποθέτηση επί της χορήγησης ή μη αδειών υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου (11.6.2015)