Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης και του πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του ίδιου οικονομικού έτους

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο προϋπολογισμός υπό ευρεία έννοια εκφράζει τη βούληση της Διοίκησης του ν.π.δ.δ. για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος ενός έτους. Είναι διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζονται για το επόμενο έτος τα αναμενόμενα έσοδα, καθορίζονται τα όρια των εξόδων, διαμορφώνεται το πλαίσιο για την επίτευξη των σκοπών του ν.π.δ.δ. κατά τρόπο ώστε οι ανάγκες διαχείρισης και λειτουργίας του να καλύπτονται ορθολογικά και οικονομικοπολιτικά υπεύθυνα, προγραμματίζονται και συντονίζονται δράσεις με γνώμονα τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές υπαγορεύονται από το Σύνταγμα.

Ο προϋπολογισμός του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2018 καταρτίσθηκε βάσει του θεσμικού πλαισίου που περιγράφεται ανωτέρω (νόμοι, Π.Δ., ΚΥΑ) και των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων. Το προσχέδιο τέθηκε υπόψη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο ως κατά νόμον αρμόδιο όργανο, αφού ήλεγξε αν τηρήθηκαν οι οδηγίες και τα κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης, διετύπωσε τη γνώμη ότι είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο (σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 1001/9.10.2017 γνώμη επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018).

Οι κεντρικές προτεραιότητες για το 2018 αποτυπώνουν την εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται για επαύξηση των υπηρεσιών και την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη, κατά περίπτωση, των δομών του ν.π.δ.δ. προς το συμφέρον των ωφελουμένων μας, μέσα από ποιοτικές, μεθοδικές και καλά οργανωμένες και συντονισμένες δράσεις και όχι ευκαιριακές παρεμβάσεις.

Περιλαμβάνουν:
(1) Την λειτουργία, τον πλήρη, σύγχρονο και ασφαλή εξοπλισμό του Δ’ Παιδικού Σταθμού που πρόκειται να μετεγκατασταθεί στον νεόδμητο Παιδικό Σταθμό της οδού Σινώπης. Το εν λόγω έργο έρχεται να ανακουφίσει τις τεράστιες ανάγκες που έχουν οι οικογένειες της πόλης μας, καθώς θα ενισχύσει την υπάρχουσα δυναμικότητα των βρεφονηπιακών σταθμών μας, αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων που θα διατεθούν για βρέφη και νήπια.

(2) Την εκκίνηση των νομίμων διαδικασιών για την μίσθωση χώρου, στον οποίον θα μετεγκατασταθεί το Α’ ΚΑΠΗ ενόψει της κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου (βιοκλιματικό – πολυδύναμο αθλητικό κέντρο), και ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες των
ηλικιωμένων και θα ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ως προς τη χωροθέτηση των δομών μας.

(3) Την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος βάσει του ΠΔ 315/1999, το οποίο ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο 2017. Η απογραφή γίνεται σήμερα με στοιχεία της 31.12.2013. Εκτιμούμε ότι οι ισολογισμοί των χρήσεων 2014 μέχρι και 2017 θα ολοκληρωθούν εντός του 2018. Για πρώτη φορά θα γίνει πλήρης αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης του Ν.Π., θα υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των πάγιων και άυλων στοιχείων αυτού, καθώς και όλων των δράσεων και των συναφών κονδυλίων. Οι σχετικές εργασίες και οι ισολογισμοί των ως άνω χρήσεων θα πιστοποιηθούν για την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και από ορκωτό ελεγκτή.

(4) Την ενοποίηση κωδικών του προϋπολογισμού για το 2018, προκειμένου να διενεργηθούν ενιαίοι διαγωνισμοί και να καλυφθούν συνολικά χρόνιες ανάγκες των μονάδων μας.

(5) Τη συμμόρφωση των κτιριακών υποδομών και εν γένει των χώρων (συμπεριλαμβανομένων των αυλών και των χώρων πρασίνου) των βρεφονηπιακών σταθμών μας στις διατάξεις του ΠΔ 99/28.9.2017 (ΦΕΚ Α 141), προκειμένου να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του Ν.Π.

(6) Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή διακίνηση εγγράφων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Τούτο θα συμβάλει όχι μόνον σε μειώσεις του κόστους (ενδ. αναλώσιμα, γραφική ύλη), αλλά και στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών μας και την καλύτερη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (Υπουργεία, Δήμοι κλπ.).

Τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες που θα παρέχουν με τακτικότητα υπηρεσίες στους ωφελούμενους και θα λειτουργούν υποστηρικτικά στο έργο των υπευθύνων των μονάδων μας, διασφαλίζοντας το συμφέρον και καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των ωφελουμένων, βρεφών – νηπίων και ηλικιωμένων.

Με αυτές τις σκέψεις καλώ το σώμα να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης και τον πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.).