Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως της Β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Όπως έχετε διαβάσει και στην εισήγηση, η Β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ν.π.δ.δ. ήταν απολύτως αναγκαία για τον λόγο ότι μέσα στον Δεκέμβριο του 2016 καταβλήθηκαν 2 δόσεις από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου, συνολικού ποσού 850.000€.

Η έλλειψη τακτικότητας στην καταβολή των επιχορηγήσεων, όπως έχω επισημάνει και σε άλλες συζητήσεις επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού, είναι εξόχως προβληματική, επειδή: 
Αφενός μεν δεν μπορεί να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός των δράσεων, των έργων και των προμηθειών αφού δεν γίνεται σωστή απορρόφηση των κονδυλίων. Και αυτό γιατί ο μεγαλύτερος όγκος των εξόδων υλοποιείται – εκτελείται κυρίως Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. 
Αφετέρου δε επηρεάζει πάρα πολύ την δομή του προϋπολογισμού δεδομένου ότι με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι σαν να καταρτίζουμε εξ υπαρχής νέο προϋπολογισμό, αφού επηρεάζονται πάρα πολύ τα μεγέθη και οι οικονομικές προβλέψεις του. 

Αυτό το είχα επισημάνει και εγώ προσωπικά σε δυο συζητήσεις επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. των 2 προηγουμένων ετών. Οφείλω όμως τώρα να ομολογήσω, όπως λέμε τα αρνητικά, να πούμε και κάτι που γίνεται προς θετική κατεύθυνση. 

Με έγγραφη διαβεβαίωση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, οι τακτικές επιχορηγήσεις εφεξής υλοποιούνται σε 5 διμηνιαίες δόσεις για να μην υπάρχει αυτή η ανισοκατανομή των επιχορηγήσεων και να αποφεύγεται η συσσώρευση των δόσεων των επιχορηγήσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, είχαμε υποχρεωθεί τότε, εξαιτίας αυτής της έλλειψης τακτικότητας στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων από το Δήμο, να περιορίσουμε το ύψος της τακτικής επιχορήγησης κατά το ποσό των 250.000 €. Όπως γνωρίζετε, στη συστατική πράξη προβλέπεται τακτική επιχορήγηση ποσού 1.700.000€. Μετά τον ως άνω περιορισμό διαμορφώθηκε το ύψος της σε 1.450.000€. 

Αυτό είχαμε υποχρεωθεί να το κάνουμε, αφενός μεν για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό αφετέρου για να συμμορφωθούμε προς την επισήμανση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Τώρα όμως, με δεδομένο ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στις 12 αποκεντρωμένες μονάδες του ν.π.δ.δ., αιτούμαστε την αύξηση κατά το ποσό των 150.000 €. 

Κατά τα λοιπά, θα ήθελα ειδικά ως προς το ΕΣΠΑ να τονίσω ότι αναφερόμαστε στο μεγαλύτερο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Μάιο του 2017 έχουμε εισπράξει από το ΕΣΠΑ σχεδόν 2.000.000€ περίπου. Αν κάνουμε την αναγωγή βγαίνει περίπου 400.000 € τον χρόνο.  

Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι λειτουργούμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι ελλιπές. Δηλαδή έχουμε 7 άτομα που απασχολούνται στις Διοικητικές Υπηρεσίες, ενώ το προσωπικό αυτό δεν είναι εξειδικευμένο. 

Θα πρότεινα ωστόσο να σκεφτούμε μήπως μπορεί, επειδή δεν υπάρχει οργανωμένη Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Προμηθειών, Οικονομική κλπ. στα Νομικά Πρόσωπα, να ορισθεί κάποιος υπάλληλος του Δήμου που θα μπορεί να συνδράμει, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει τα Νομικά Πρόσωπα τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. 

Σημειωτέον ότι όταν ξεκίνησε η διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ανετίθεντο οι σχετικές υπηρεσίες σε συνεργάτες, η αμοιβή τους ήταν 24.000 €. Τώρα, η αμοιβή ανέρχεται σε 12.000€. 

Ας μην παραβλέπουμε ότι παραλλήλως με την διαχείριση των αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ και το Νομικό Πρόσωπο λαμβάνειαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο όγκος της δουλειάς, τον οποίο επωμίζονται οι υπάλληλοι. 
Όσον αφορά στις εγγραφές βρεφών και νηπίων, ενημερώνω ότι έχουν γίνει συνολικά 262 αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Από αυτές οι δικαιούχοι voucher είναι 174. Όσοι έμειναν εκτός είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε εξαντλήθηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Περαιτέρω από τους 174 έχουν εμφανισθεί μέχρι τώρα 66 δικαιούχοι voucher για θέσεις νηπίων και 26 δικαιούχοι voucher για εγγραφές βρεφών, εκ των οποίων όμως θα απορροφήσουμε τα 20. Νομίζω ότι 43 είναι οι δικαιούχοι των voucher για την Εθνική Στέγη. 

Άρα, συνολικά εμφανίστηκαν 129 άτομα μέχρι σήμερα. Πιθανόν, λόγω και των καλοκαιρινών διακοπών, να μην έχουν εμφανιστεί όλοι οι γονείς. Πρόκειται για μια διαδικασία που, έτσι όπως είναι θεσμοθετημένη, μπορεί οι δικαιούχοι των voucher να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. 

Τα ανωτέρω ισχύουν ως προς τις αιτήσεις ΕΣΠΑ. Βέβαια, υπάρχουν και αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί αυτοτελώς στο ν.π.δ.δ. για βρέφη και νήπια. Σημειωτέον ότι η εικόνα μεταβάλλεται συνεχώς, γιατί η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη (εγγραφές, διαγραφές κλπ.). Οριστική εικόνα θα έχουμε μέσα στον Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου. Πάντως, για τα βρέφη δηλώσαμε διαθεσιμότητα για 20 θέσεις μέσω ΕΣΠΑ και 180 για νήπια επίσης μέσω ΕΣΠΑ. Ας συγκρατήσετε ότι σε σύνολο 262 αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι voucher είναι σήμερα 174.