Δημόσια τοποθέτηση επί της έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.647,80 ευρώ που αφορά στην καταβολή κρατήσεων υπέρ του ΤΠΔΥ (24.7.2012)