Πρόκειται για καθυστερούμενες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.12.2010 και οι οποίες είχαν παρακρατηθεί από την μισθοδοσία αλλά δεν αποδόθηκαν στο Τ.Π.Δ.Υ. Πέραν της διενέργειας ΕΔΕ, εγείρεται σοβαρό ζήτημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας της αρμόδιας διεύθυνσης ή τμήματος του Δήμου. Ανάλογο θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6.6.2012. Απέχω της ψηφοφορίας.