Μία ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να προσεγγίζεται, κατά την άποψή μου, ως επένδυση και όχι ως δαπάνη. Πρέπει να αντιμετωπίζει τα απορρίμματα και τα παράγωγά τους ως εμπορεύσιμα αγαθά και όχι απλώς ως προϊόντα που πρέπει να αποτεθούν κάπου.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου που υποβάλλεται προς συζήτηση και ψήφιση προβλέπει υποχρεώσεις για τους δημότες, κατοίκους και επιχειρήσεις με σωρεία προστίμων ή σε ορισμένες περιπτώσεις, και ποινικών κυρώσεων. Εκτιμώ ότι η πολιτική του Δήμου για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος δεν αρκεί να εξαντλείται μόνο σε τέτοιας φύσεως προβλέψεις. Προσωπικά, διατηρώ επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα και την πρακτική τους εφαρμογή. Μένει να αποδειχθεί.

Θέλω, ωστόσο, να επισημάνω τα εξής:
Απουσιάζει από τον Κανονισμό η πρόληψη, η οποία πρέπει να προτιμάται έναντι της λήψης διορθωτικών μέτρων.

Απουσιάζει η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών. Προς ποια κατεύθυνση; Προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης παραγωγής απορριμμάτων μέσω δεσμευτικών ποσοτικών στόχων. Πρέπει να κάνουμε τους πολίτες να νιώθουν υπεύθυνοι για τα απορρίμματα που παράγουν, με την έννοια να μειώσουν την παραγωγή απορριμμάτων και τον όγκο αυτών. Τούτο δεν επιτυγχάνεται μόνο με πρόστιμα και ποινές.

Προτείνω να εξετάσετε σε βάθος χρόνου τη θέσπιση κινήτρων για καταναλωτές και επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν μείωση παραγωγής αποβλήτων ή που συμμετέχουν στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, σε προγράμματα κομποστοποίησης (π.χ. αντιστοίχιση δημοτικών τελών προς τον όγκο παραγόμενων απορριμμάτων, ώστε να ισχύει το κίνητρο της «ανταποδοτικότητας», εκπτωτικό κουπόνι που να εξαργυρώνεται σε αγορές ή να αποδίδεται στο δήμο υπέρ των κοινωνικών υπηρεσιών, ανταποδοτικό αντίτιμο για επιστροφή των υλικών συσκευασιών κλπ.).

Στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου που υποβάλλεται προς συζήτηση και ψήφιση αναφέρεται ότι η καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με τη συνεχή συνεργασία Δήμου και κατοίκων.

Επειδή ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεώσεις για δημότες, κατοίκους και επιχειρήσεις που επισύρουν, σε περίπτωση παράβασης, πρόστιμα ή σε ορισμένες περιπτώσεις και ποινικές κυρώσεις, πρέπει για λόγους αμοιβαιότητας, αναλογίας παροχής και αντιπαροχής, να περιλάβει διάταξη που να προβλέπει την τακτικότητα στο πλύσιμο και απολύμανση των κάδων κοινών απορριμμάτων, των κάδων ανακύκλωσης και των φρεατίων. Ομοίως, πρέπει να περιλάβει διάταξη που να προβλέπει την αντικατάσταση των κάδων και των δοχείων απορριμμάτων, σε περίπτωση παλαιότητας και φθοράς, σε ποια χρονικά διαστήματα και με ποια διαδικασία.

Αυτά είναι θέματα που δεν εμπίπτουν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, επειδή δεν πρόκειται π.χ. για προγραμματισμό δρομολογίων των απορριμματοφόρων ούτε για το ημερήσιο πρόγραμμα και ωράριο αποκομιδής των απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, πρέπει να περιληφθούν στον Κανονισμό Καθαριότητας.