Ένα ζήτημα είναι η μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενό της και η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 6 ν. 3852/2010.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του ίδιου νόμου δυνατότητα παραπομπής από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, συγκεκριμένου θέματος της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

έχουν θεσπιστεί από το νομοθέτη ασφαλιστικές δικλείδες για τη νομιμότητα λήψης των αποφάσεων και πάντως, στη δική μας περίπτωση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρκετές φορές έχει παραπέμψει ζητήματα κρίσιμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από το σύνολο των μελών του σώματος. Σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των υπό συζήτηση θεμάτων.