Δημόσια τοποθέτηση επί της ρύθμισης θεμάτων αποπληρωμής δανείου του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (17.12.2012)