Αντιλαμβάνομαι ότι η τελευταία νομοθετική παρέμβαση που προβλέπει ευνοϊκούς όρους εξόφλησης των δανείων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (ν. 4093/2012) έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα, αφενός την δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα, αφετέρου το μεγάλο κοινωνικό έργο που έχει επωμιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο, η υπαγωγή στη ρύθμιση δεσμεύει τον Δήμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αβέβαιες τις οικονομικές συνθήκες τότε αλλά και τη δυνατότητα ρευστότητας που θα έχει. Αντιθέτως, σήμερα, με βάση τα όσα ακούσαμε από εσάς πριν από λίγο, και ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν και το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά.

Κρίνω ότι θα βοηθούσε και, προσωπικώς, θα ήθελα να μάθω αν το ποσό που θα εξοικονομηθεί από την τροποποίηση των όρων της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης θα διοχετευθεί άμεσα στην προώθηση και υλοποίηση δράσεων αλλά και κατασκευή των έργων ενισχυμένης προτεραιότητας για τον Δήμο με βάση την επιχειρησιακή στρατηγική που υπάρχει.

Κλείνω λέγοντας ότι θα ήμουν πιο κοντά στην άποψη να επαναξιολογηθούν οι συνθήκες τον Ιούλιο και να αποφασισθεί τότε το αν θα υπαχθεί ο Δήμος στην ρύθμιση.