Δεν αμφισβητείται ότι κατά το στάδιο εγκρίσεως της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εφεξής Ο.Ε.Υ.) εξέλιπε μία τυπική διαδικαστική προϋπόθεση. Και αυτή ήταν η εισήγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. (βλ. σχετικώς άρθρο 63 περ. στ ν. 3852/10).
 
Από την εξέλιξη της συζήτησης διεφάνη ότι στην έλλειψη αυτής της τυπικής διαδικαστικής προϋπόθεσης, που είναι επουσιώδης κατά την άποψή μου, προσδίδονται δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις και βαρύτητα. Και αυτό επειδή παραγνωρίζεται αφενός ότι ο Ο.Ε.Υ. εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο αφετέρου ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ του Ο.Ε.Υ. Εν τέλει από ποιους απαρτίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή; Από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
 
Το ζήτημα βάσει ποιου νόμου και διαδικασίας θα γίνει η κατάταξη των εργαζομένων στις θέσεις τους δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας συζήτησης. Προσωπικά, πιστεύω ότι ο σχετικός νόμος θα τροποποιηθεί από τη νέα κυβέρνηση που έχει και διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Ανεξάρτητα όμως από την έλευση της νέας κυβέρνησης, δυσκολεύομαι να κατανοήσω ότι Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα εκδώσει απόφαση κατανομής αν δεν έχουν συσταθεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα και με την γραμματική διατύπωση της παρ. 21 του άρθρου 9ου του ν. 4057/2012 όπως ισχύει. Αφήστε που κατά την άποψή μου η σύσταση προσωποπαγών θέσεων ισχυροποιεί τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής υπουργικής απόφασης.        
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τίποτε δεν εμποδίζει σήμερα την έγκριση του προτεινόμενου Ο.Ε.Υ. στον οποίον προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Και επειδή έχει προχωρήσει πολύ η διαδικασία εγκρίσεως (βρισκόμαστε ήδη στο τελικό στάδιο), καλό είναι να κλείσει το σχετικό ζήτημα. Για να μην πω ότι έπρεπε να έχει κλείσει χθες.
 
Περαιτέρω: Με αφορμή την καθυστέρηση που έχει προκύψει στην έγκριση του Ο.Ε.Υ., ελλείψει της παραπάνω τυπικής διαδικαστικής προϋπόθεσης, προτείνεται σήμερα από την αντιπολίτευση, κατά τρόπο προσχηματικό, να «τεμαχίσουμε» τον Ο.Ε.Υ. ώστε να προβλεφθούν οι προσωποπαγείς θέσεις στον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ. αλλά να ξεκινήσει συζήτηση για τις κρίσεις και αξιολογήσεις των υπαλλήλων του Δήμου εντός μηνός.
 
Αν προβούμε σε μία τέτοια ενέργεια, με την οποία προσωπικά διαφωνώ, εκπέμπουμε λάθος μηνύματα. Θα αφήσουμε υπόνοιες ή θα κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για διακριτική ή a la carte μεταχείριση του προσωπικού. Με άλλα λόγια ότι αντιμετωπίζουμε τους εργαζομένους ως δύο ταχυτήτων.
 
Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ενιαίοι και ομοιόμορφοι έναντι όλων, να γίνονται σεβαστοί από όλους, καθώς και να γνωρίζουν όλοι εκ των προτέρων το κανονιστικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα αξιολογηθούν.
 
Ακόμη κι αν μία τέτοια «ενέργεια» ήταν νόμιμη (διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις), επ’ ουδενί θα ήταν ηθική έναντι του προσωπικού του Δήμου.
 
Η Δημόσια Διοίκηση έχει συνέχεια και συνέπεια. Και αυτό που πρέπει πρωτίστως να μας απασχολεί είναι πώς θα μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια που λαμβάνουν οι δημότες από τις υπηρεσίες του Δήμου.