Σχετικά με τον προγραμματισμό για το έτος 2007 της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου:

1. Ποιο είναι το έργο που θα ανατεθεί στο προσωπικό αυτό και το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από το μόνιμο προσωπικό ή δεν εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του μονίμου προσωπικού; Και αυτό, λαμβανομένου υπόψη ότι κάποιες από τις προβλεπόμενες ειδικότητες (π.χ. λογιστές, νομικός, οικονομολόγος, τηλεφωνητές, διοικητικό προσωπικό) δεν μπορεί παρά να αφορούν στην κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών.

2. Πώς υπολογίζεται η ετήσια αποζημίωση; Η εν λόγω αποζημίωση δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με το υπό εκτέλεση έργο και τη χρονική διάρκεια του έργου;