Για την υπερωριακή απασχόληση των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εδώ μιλάμε για αορίστου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα, το σχετικό αίτημα υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αφού γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Εργασίας.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπερωριακή απασχόληση αφορά στο διάστημα από 1.7.2006 μέχρι 31.12.2006, υποθέτω ότι έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα ψηφίζουμε την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις ώρες που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα αυτό. Για το προηγούμενο διάστημα προφανώς έχει καταβληθεί η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης.

Ουσιαστικά, προεγκρίνουμε στην αρχή του έτους μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, όπως προβλέπει ο νόμος, και η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στις ώρες αυτές γίνεται σταδιακά ανά 6μηνο;