Με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα επιχειρείται τακτοποίηση των επιπλέον εργασιών που εκτελούνται, με την ενσωμάτωσή τους στην αρχική μελέτη και την κατανομή των πρόσθετων δαπανών που επισύρουν, στα απρόβλεπτα. Τα απρόβλεπτα συνήθως ανέρχονται σε ποσοστό 10%-15% της δαπάνης που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του Έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Γυμνάσιο Εστίας)» είναι μηδενικός-τακτοποιητικός. Μήπως αυτό είναι πλασματικό, δεδομένου ότι γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων και παράλληλα, γίνεται αναθεώρηση των τιμών μονάδας; Αυτά τα δύο στοιχεία δεν συνεπάγονται αύξηση του προϋπολογισμού του έργου;