1) Ο κωδικός που αφορά στη μελέτη ωρίμανσης και προετοιμασίας του Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) είναι μηδενικός. Γιατί είναι μηδενικός; Σκόπευε ο Δήμος να εντάξει κάποια πρόταση για να αντλήσει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου; Ποια ήταν αυτή και γιατί δεν εντάχθηκε τελικά;

2) Επί παραδείγματι δεν θα μπορούσε να ενταχθεί, στα πλαίσια ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, η μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης της πλατείας Καρύλλου ή της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, ένα έργο που προϋπολογίζεται σε 1.700.000 ευρώ;

3) Υπάρχει στο Δήμο κάποια διεύθυνση ή τμήμα που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία προγραμματισμού και ωρίμανσης μελετών που μπορούν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και θα μεριμνούν για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων;