Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2006

1) Επειδή στον ισολογισμό υπάρχει πρόβλεψη εξόδων δικαστικών αποφάσεων ύψους 214.000 ευρώ, ρωτώ αν πέρα από το ποσό αυτό υπάρχουν και άλλες αγωγές που εκκρεμούν ή το ποσό αυτό καταχωρίζεται με βάση την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας για την έκβαση των υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά.
2) Συμπληρωματικά, επειδή στην έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων μνημονεύεται ότι εκκρεμούν αγωγές υπαλλήλων κατά του Δήμου για επίδομα εξομάλυνσης, με αιτούμενο ποσό 1.830.000 ευρώ. Αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόβλεψη δικαστικών αποφάσεων;

3) Επειδή η δημόσια υγεία είναι θέμα μείζονος σημασίας και ύψιστης προτεραιότητας, παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την τακτικότητα της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων και για την τακτικότητα καθαρισμού των φρεατίων.