Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγίου Δημητρίου» (5.2.2020)

Η αναβάθμιση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής (έκτασης 4,5 στρεμμάτων) με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών για εκπαίδευση και ψυχαγωγία πάνω σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Στόχος είναι να προσανατολίζονται στην απόκτηση ορθής οδικής συμπεριφοράς και να καλλιεργούνται θετικά πρότυπα κυκλοφοριακής κουλτούρας.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 2.6.2017 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου με διάρκεια 32 μήνες, ήτοι μέχρι 2.2.2020.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 1.8.2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου και η εργολαβική σύμβαση, ποσού 90.854,69 ευρώ, υπογράφηκε την 17.9.2018.

Το έργο είναι σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής το ποσό των 65.604 ευρώ.

Έχουν προηγηθεί τρεις διακοπές εργασιών εκ μέρους του εργολάβου (αντικατάσταση μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης, επανασυγκρότηση επιτροπής, καθυστέρηση εκταμίευσης εντολών πληρωμής) και πέντε παρατάσεις εργασιών (εξαιτίας και των καιρικών συνθηκών).

Ζητείται η παράταση της διάρκειας ισχύος της προγραμματικής σύμβασης κατά 21 μήνες, με συμφωνούμενη ημερομηνία λήξης την 2.11.2021. Κατά την παράταση θα γίνουν η ολοκλήρωση των εργασιών (2 μήνες), οι τελικές επιμετρήσεις και η αποπληρωμή λογαριασμών (2 μήνες), ενώ στον χρόνο αυτόν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική συντήρηση του έργου (15 μήνες) και η διαδικασία οριστικής παραλαβής του έργου (συνολικά 2 μήνες).

Η Νομική Υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει θετικά ως προς τους όρους τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.