Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως Προϋπολογισμού και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (Συνεδρίαση 22.12.2021)