Πρόκειται για μια ανάπλαση που θα δώσει σε έναν κοινόχρηστο χώρο, επιφάνειας 53 στρεμμάτων, την ταυτότητα, τον υπερτοπικό χαρακτήρα, τη χρήση που του αρμόζει ανάλογα με τη χωροθέτηση του κάθε τομέα του πάρκου και τη φυσιογνωμία της βλάστησης.

Το πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και φορέας διαχείρισης είναι ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου με πράξη παραχώρησης από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Είναι ένας χώρος που θα ξαναγεννηθεί ως πνεύμονας πρασίνου με διατήρηση των φυσικών στοιχείων του πάρκου και ανάδειξή τους με έναν πιο σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο. Με φωτισμό, καθαριότητα, φύλαξη.

Η τεχνική μελέτη και η επικαιροποίησή της, που συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η διαχειριστική μελέτη εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών. Έχουν προηγηθεί όλες οι εγκρίσεις (από Εφορεία Αρχαιοτήτων και Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπ. Εθνικής Άμυνας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης). Προβλέπεται μάλιστα ρητώς ότι η έκδοση ή/και αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων θα γίνει πριν από την δημοπράτηση του έργου.

Εξυπακούεται ότι το σχέδιο και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης έχουν εγκριθεί από τη Νομική Υπηρεσία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 2 έτη. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.