Για την προώθηση πεδίου συνεργασίας και την ανάπτυξη συνεργειών (9.2.2020)