Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19