Ο μαθηματικός τύπος για την τιμολόγηση των μαθητικών δρομολογίων είναι συγκεκριμένος. Είτε ο τύπος αυτός είναι τεχνικά δύσκολος είτε όχι, είναι προφανές ότι ο υπολογισμός δεν είναι οικονομικά συμφέρων αν κρίνει κανείς από την υφιστάμενη σχέση προσφοράς και ζήτησης.

Με την κήρυξη άγονων δρομολογίων, θα μπορούσε κανείς να καταφύγει στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση όμως αυτή θα απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, επειδή στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται το δυναμικό σύστημα αγορών. Τούτο, ωστόσο, θα επέφερε μάλλον μεγαλύτερη καθυστέρηση συγκριτικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τα άγονα δρομολόγια. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω, εάν ήθελε υποτεθεί ότι το ένταλμα που θα εκδιδόταν μετά από προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, θα εγκρινόταν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η έσχατη λύση που προβλέπεται νομοθετικά είναι η χορήγηση του γονικού επιδόματος, ανεξάρτητα από το εάν το ύψος αυτού είναι ικανοποιητικό ή όχι.
Είναι πέρα από βέβαιο ότι χρειάζεται να γίνει νομοθετική παρέμβαση είτε για να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία, ειδικά όταν πρόκειται για επανειλημμένα άγονα δρομολόγια, είτε για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους του γονικού επιδόματος, είτε για την προσαρμογή του μαθηματικού τύπου.