Τοποθέτηση επί της εγκρίσεως προϋπολογισμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021  (16.12.2020)