Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 1.520.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.04.117) κατά το ποσό του 1.000.000 ευρώ και από πόρους του Δήμου Καλλιθέας (ΚΑ 15.7311.0001) κατά το ποσό των 520.000 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», παλαιού βιομηχανικού κτιρίου που ανακατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια του 1994. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με την αλλαγή των Η/Μ εγκαταστάσεων, την τροποποίηση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων, την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση του κόστους λειτουργίας, τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης των χρηστών και την εν γένει βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του συγκροτήματος.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 630,72 τ.μ., Α’ όροφο εμβαδού 576,15 τ.μ., Β’ όροφο εμβαδού 173,76 τ.μ. και είναι δομημένο επί οικοπέδου επιφανείας 3.613,30 τ.μ.

Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί και εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας και εγκρίθηκε με την με αριθμό 209/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης θεωρήθηκε από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με το με αριθ. πρωτ. 292255/11-05-2020 έγγραφο.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 46 μήνες.

Σημειωτέον ότι η καταβολή των ποσών της χρηματοδότησης από την Π.Α. προηγείται της καταβολής των ποσών της χρηματοδότησης από τον Δήμο. Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση του Δήμου άρχεται μετά την εξάντληση των κονδυλίων που αφορούν στην χρηματοδότηση της Π.Α. Σε περίπτωση που το ποσό της εργολαβικής σύμβασης, μετά την δημοπράτηση του έργου, δεν υπερβεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ το υπόλοιπο ποσό δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

Κλείνω με ένα σχόλιο επί των αιτιάσεων του κ. Σγουρού σχετικά με την χρηματοδότηση των έργων.

– Υπάρχει νομική δέσμευση από της εντάξεως των έργων στο Π.Ε.Ε. για τη χρηματοδότησή τους.
– Για τα έργα η υποχρέωση είναι πολυετής.
– Η εκταμίευση των συμβασιοποιημένων ποσών γίνεται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.
– Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι π.χ. για το «Μελίνα Μερκούρη» δεν θα εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ για διάστημα 15 μηνών, ήτοι από την αποστολή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Όταν δε σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, θα ζητηθεί παραλλήλως η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Επιτροπή.