Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι ένα θεσμικό συλλογικό όργανο σημαντικό για την διαχείριση τομέων που είναι συμφυείς προς την λειτουργία της Περιφέρειας. Ούτως ή άλλως αυτή ήταν η εκπλήρωση της αποστολής της μέχρι σήμερα. Και πάντως, ο σκοπός της εκπληρώθηκε, όπως ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα.

Η επεξεργασία προτάσεων και η διατύπωση εισηγήσεων πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου για λόγους ευελιξίας, ταχύτητας, οργανικής διάρθρωσης και λειτουργικότητας. Αυτό άλλωστε ήταν το γράμμα και ο σκοπός του νόμου που προέβλεψε τη σύσταση και λειτουργία της.

Σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή θα υπάρχει εκπροσώπηση από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δεν είναι σωστό να χρεώνουμε σε αυτήν εξ αρχής την αποτυχία λειτουργίας.

Θεωρώ ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν την πολιτική ευσυνειδησία και ευθιξία να παραπέμψουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για λήψη απόφασης θέμα της αρμοδιότητάς τους, όταν αυτό είναι κρίσιμης σημασίας και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου. Ομοίως, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που είχε προηγουμένως μεταβιβάσει στην Επιτροπή. Αυτά προβλέπονται ρητώς από το άρθρο 164 ν. 3852/10.

Είναι λοιπόν στο χέρι των μελών της Επιτροπής να αποδείξουν ότι επιδιώκουν τη σύνθεση και το μέγιστο βαθμό συναίνεσης στην λήψη των αποφάσεων.