Το αίτημα εγκρίσεως έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης σε νπδδ του Δήμου κρίνεται με βάση το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του. Το άρθρο 202 παρ. 1 ν. 3463/2006, ως ισχύει σήμερα, τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 ν. 4257/2014. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στην εισήγηση των τροποποιήσεων που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η ως άνω διάταξη.