1)Ελήφθη σήμερα η υπ’ αριθ. 88/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», δυνάμει της οποίας υποβλήθηκαν οι φάκελοι, ξεχωριστά ανά σταθμό, που περιλαμβάνουν εκθέσεις αυτοψίας – τεχνικές εκθέσεις καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου προς έλεγχο και αξιολόγηση, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 ΠΔ 99/2017.

Τα βήματα που προηγήθηκαν μέχρι να ανατεθεί στον ανάδοχο η υποστήριξη του ΝΠΔΔ προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 παρ. 1 ΠΔ 99/2017 περιγράφονται στην εισήγησή μου ως Προέδρου προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

2)Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν στην κτιριακή ταυτότητα των βρεφονηπιακών σταθμών που είτε ήταν διάσπαρτα σε δομές, είτε δεν υπήρχαν καν σε φυσική μορφή. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά όπως τοπογραφικά διαγράμματα, σχέδια κλπ. σιγά σιγά ψηφιοποιούνται.

3)Το ΠΔ 99/2017 περιέχει κατά την γνώμη μου κάποιες ασαφείς διατάξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής των κτιριακών υποδομών και ποιων εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε παράταση μέχρι 31.12.2018 για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, αν και το εν λόγω πιστοποιητικό είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών. Ομοίως με την 12/24.4.2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ προβλέφθηκε η έκδοση άδειας οικοδομής σε ορίζοντα 2ετίας στο πλαίσιο τακτοποίησης αυθαίρετου κτίσματος.

4)Προσωπικώς συνιστώ ότι πρέπει να γίνουν στατικές μελέτες για όλους τους σταθμούς για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Οι μελέτες αποτίμησης, στατικές μελέτες περιλαμβάνουν και την αντισεισμικότητα σε ήρεμα και δυναμικά φορτία. Για κάποιους από τους 7 σταθμούς θα γίνουν οι μελέτες νωρίτερα.

5)Επίκειται η προκήρυξη διαγωνισμού για την διαμόρφωση των αύλειων χώρων και την προμήθεια εξοπλισμού δαπάνης 60.000 ευρώ.

6)Είναι έτοιμη προς υποβολή η πρόταση χρηματοδότησης προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και το Υπουργείο Εργασίας για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δ’ βρεφονηπιακό σταθμό που θα μετεγκατασταθεί στο κτίριο επί της οδού Σινώπης 13 με αφορμή την δημιουργία των δύο νέων βρεφικών τμημάτων.

7)Προαναγγέλλω ότι πρόκειται να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την συμμόρφωση των κτιριακών υποδομών προς τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.