Θα χαρακτήριζα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, προϋπολογισμό του «μπορούμε» και όχι «του τι θα θέλαμε». Μην ξεχνάμε ότι η κατάρτισή του είναι μία δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται από το σφιχτό δημοσιονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες που λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με τις «σφιχτές» θεσπισμένες προϋποθέσεις και όρους κατάρτισής του.
Θα εστιάσω στα παρακάτω σημεία:

Οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στις δομές μας είναι κατά 40% από ένταξη στο ΕΣΠΑ και κατά 60% εκτός ΕΣΠΑ. Η αναλογία αυτή τηρείται επειδή γίνεται μοριοδότηση, ανά κατηγορία (εντός/εκτός ΕΣΠΑ), με διαφορετικά κριτήρια (π.χ. άνεργες μητέρες, γυναίκες δημόσιες υπάλληλοι). Η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ είναι 2.200 ευρώ για κάθε νήπιο και 2.900 ευρώ για κάθε βρέφος. Ωστόσο, το πραγματικό «κόστος» είναι 3.150 ευρώ για κάθε νήπιο και 3.650 ευρώ για κάθε βρέφος. 

Το ύψος των εσόδων π.χ. για το 2017 (ομάδα Ι) υπόκειται στον εξής περιορισμό: Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% αθροιστικά των εσόδων του προϋπολογισμού 2015 αφενός και 2016 αφετέρου (άρα 15% για κάθε ένα από τα 2 προηγούμενα έτη). 

Πρέπει να εξετάσουμε πόσο εφικτή είναι η τακτικότητα της εκταμίευσης της επιχορήγησης από τον δήμο. Με την καταβολή ποσοστού σχεδόν 25% στις 31.12, τινάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους στον αέρα, με αποτέλεσμα με την πρώτη αναμόρφωση σαν να καταρτίζεται εξ υπαρχής νέος προϋπολογισμός δεδομένου ότι επηρεάζονται οι προβλέψεις και τα οικονομικά μεγέθη του.  Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του σχεδίου είναι του 7μήνου (μέχρι και τον Ιούλιο). Έκτοτε έγιναν αναπροσαρμογές μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ και των καταβλητέων εφάπαξ λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ωστόσο, αυτή η απόκλιση στα έσοδα δικαιολογήθηκε και από τις δαπάνες που θα γίνονταν π.χ. για τον παιδικό σταθμό της Σινώπης και το 5ο ΚΑΠΗ αλλά και το γεγονός ότι πάντοτε κάθε Σεπτέμβριο, με την έναρξη του σχολικού έτους, τα έξοδα είναι αυξημένα. 

Κλείνω λέγοντας ότι λαμβανομένου υπόψη αφενός του «παγώματος» των προσλήψεων, αφετέρου του κανόνα που ισχύει στις αποχωρήσεις – προσλήψεις, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στην πιλοτική εφαρμογή δράσεων και πρωτοβουλιών μέσω του εθελοντισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών με τις υπάρχουσες δομές του δήμου. Το είπα πέρυσι με αφορμή τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2016 και του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019, το επαναλαμβάνω μετ’ επιτάσεως και φέτος.