Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προσαρμοσμένος στο νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 3852/2010.

Ο εκάστοτε Κανονισμός Λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και να κατοχυρώνει τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων στις συνεδριάσεις επί τη βάσει των αρχών της ισότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

Ο υπό έγκριση Κανονισμός θεωρώ ότι κινείται επί της αρχής και επί των άρθρων, με τις πρόσθετες παρατηρήσεις που κατέθεσε ο κ. Κούπας, προς τη σωστή κατεύθυνση.

Συμπληρωματικά, διατυπώνω δύο παρατηρήσεις:

1. Όταν καλούμαστε να συζητήσουμε επί θεμάτων ιδιαίτερης κρισιμότητας, όπως την έγκριση του προϋπολογισμού, είναι σκόπιμο και ρεαλιστικό να προβλεφθεί μεγαλύτερος χρόνος για την αποστολή των εισηγητικών και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για μελέτη.

Η αδυναμία επαρκούς μελέτης εξαιτίας έλλειψης χρόνου, εκτός από το ότι συνεπάγεται αυτομάτως έλλειψη συναίνεσης από την αντιπολίτευση, μας στερεί τη δυνατότητα να υποβάλουμε παρατηρήσεις και σχόλια που μπορεί να είναι χρήσιμα και εποικοδομητικά.

2. Η γόνιμη εξέλιξη του διαλόγου και πάντως, η διευκόλυνση του έργου του Προεδρείου απαιτούν καθολική συμφωνία για την εφαρμογή του εκάστοτε προβλεπόμενου χρονικού ορίου στις ομιλίες και τοποθετήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και δέσμευση για συζήτηση αποκλειστικώς εντός των ορίων των θεμάτων αυτών. Ελαστικοποίηση των χρονικών ορίων μπορεί να συμφωνηθεί για θέματα ιδιαίτερης, κατʼ αντικειμενική κρίση, σπουδαιότητας και βαρύτητας.