Η διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΛΤΑ προβλέπει: (α) υπαγωγή της μίσθωσης στο πδ 34/1995 (β) 12ετή διάρκεια της μίσθωσης (γ) αρχικό μηνιαίο μίσθωμα πλειοδοσίας 1.100 ευρώ (δ) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί στο 10% του αρχικού μηνιαίου μισθώματος, η οποία μπορεί να κατατεθεί και τοις μετρητοίς.

Θα ήθελα ωστόσο στο σημείο αυτό να ενημερώσω το Σώμα και να επιστήσω την προσοχή στα εξής σημεία σε σχέση με την προτεινόμενη χρήση του μισθίου.
Με την 224/2011 πράξη του το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ενέκρινε χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην καταβολή ενοικίου για την μίσθωση ακινήτου που χρησιμοποιήθηκε από Δήμο για τη δημιουργία παιδικής χαράς.

Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Δήμου να μισθώνει ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες για την εγκατάσταση σε αυτά παιδικής χαράς, με την αιτιολογία ότι χώρος παιδικής χαράς μπορεί να εγκατασταθεί μόνον σε δημοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο, είτε ως χώροι παιδικής χαράς, είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, ή σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου.

Παρά ταύτα το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τη συγκεκριμένη «ήξεις αφήξεις» πράξη του, παρακάμπτει την ως άνω ερμηνεία και παραδοχή και άγεται εν τέλει στην κρίση ότι δεν εκδόθηκε στην προκειμένη περίπτωση πιστοποιητικό καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών του ΥΠ.ΕΣ., πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας μίσθωσης χώρου.

Εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι πρέπει να είναι ευρεία διατυπωμένη η προτεινόμενη χρήση του μισθίου εκ μέρους του Δήμου.