Προσωπικά, δεν θα είχα αντίρρηση να προβλεφθεί συμβατικά χρόνος παράτασης 1 έτους. Κατά τα λοιπά, αντικειμενικά κρίνοντας η κατεδάφιση ενός ακινήτου, και δη ιδιοκτησίας του Δήμου, στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας, αζημίως, της σύμβασης συνεργασίας. Θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών η λύση της σύμβασης με προειδοποίηση.