Καταψήφισα την εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τους λόγους που την είχα καταψηφίσει και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2012. Είχα διαφωνήσει τότε και συνεχίζω να διαφωνώ με την ακολουθήσασα διαδικασία. Είχε ζητηθεί από εμάς να εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του συγκεκριμένου τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου, ενώ το επ’ αυτού κτίσμα είχε μόλις πωληθεί σε ιδιώτη.

Ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν παραβιάζει διατάξεις της ειδικής πολεοδομικής νομοθεσίας, είχα τότε και εξακολουθώ να έχω σοβαρότατες επιφυλάξεις (α) ως προς τη χρήση της διακριτικής ευχέρειας που έχουμε να τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο (β) ως προς την τήρηση των κανόνων της χρηστής διοίκησης (γ) ως προς την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.