Η συγκέντρωση μεγάλου τμήματος των διοικητικών υπηρεσιών σε έναν κεντρικό φορέα εξασφαλίζει συντονισμένη διοικητική εποπτεία, συνεργασία, μείωση των διοικητικών και διαχειριστικών δαπανών. Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση θα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Προβλέπεται δε μελλοντικά η επέκτασή της στους τομείς του αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάλλοντος και παιδείας. Σχετικώς εκφράζω τους παρακάτω προβληματισμούς και επιφυλάξεις:
1.    Η οικονομοτεχνική μελέτη που μας υποβλήθηκε δεν αποσαφηνίζει το πεδίο, τα όρια αρμοδιότητας μεταξύ αφενός της δημοτικής επιχείρησης ανά τομέα δραστηριότητας που πρόκειται να αναλάβει, αφετέρου των υπηρεσιών του δήμου (τομέας κοινωνικών υπηρεσιών) ή των ν.π. (κυρίως ΟΝΑ, πολιτιστικού οργανισμού κλπ.) που έχουν ομοειδές αντικείμενο δράσης και το οποίο θα επικαλύπτεται από τη δραστηριότητα της δημοτικής επιχείρησης. Θα καταργηθούν τα σχετικά ν.π. ή θα περιορισθεί το αντικείμενό τους με ανάλογη μείωση της επιχορήγησής τους από το δήμο;
2.    Δεν φαίνεται ότι έχει κοστολογηθεί η λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών του δήμου ή των συναφών ν.π. στους τομείς που πρόκειται να αναλάβει η δημοτική επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της. Η οικονομοτεχνική μελέτη αφιερώνει περίπου 80 σελ. στη διάρθρωση, τη δομή, τη λειτουργία, το κόστος της δημοτικής επιχείρησης, ενώ μόλις 2 σελ. στην προστιθέμενη αξία της, δηλ. τη συμβολή της στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δήμου.
3.    Εκτιμάται ότι για την άρτια στελέχωση των τομέων, υπηρεσιών ή γραφείων της δημοτικής επιχείρησης απαιτείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) 29 ατόμων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αποσπασμένοι από το δήμο. Πόσος εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός των αποσπασμένων από το Δήμο;
4.    Το αρχικό κεφάλαιο της δημοτικής επιχείρησης εκτιμάται σε 100.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί από το δήμο. Το κεφάλαιο αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το κόστος λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης, διοικητικό και επιχειρησιακό. Από τη διαμόρφωση των λειτουργικών δαπανών και των εσόδων από την λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης προκύπτει για το πρώτο έτος λειτουργίας της έλλειμμα ποσού 549.804 ευρώ. Έλλειμμα προκύπτει και για τα επόμενα τρία χρόνια λειτουργίας της. Μνημονεύεται σαφώς ότι τα ελλείμματα αυτά θα καλύπτονται από το δήμο. Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται η είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών (χωρίς να γίνεται εκτίμηση των ορίων διακύμανσης της εν λόγω αποζημίωσης) για την κάλυψη μέρους του κόστους της, δωρεάν ή ημιανταποδοτικού χαρακτήρα, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
5.    Στην οικονομοτεχνική μελέτη δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για έσοδα, για διαχείριση κονδυλίων, δεν προϋπολογίζεται ένταξη σε προγράμματα και δράσεις. Αν και προβλέπεται υποχρέωση για τη δημοτική επιχείρηση να καταρτίζει σχέδιο διετούς προγράμματος δράσης, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία ότι η σύστασή της συνοδεύεται από στρατηγικό σχεδιασμό.
6.    Αναφέρεται στο υποβληθέν σχέδιο καταστατικού ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης, που αφορούν: α) τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τη διάθεση των καθαρών κερδών. β) την αγορά, την εκποίηση ακινήτων, την επιβάρυνση τους με εμπράγματο δικαίωμα γ) τη διενέργεια επενδύσεων, τη σύναψη δανείων και αύξηση κεφαλαίου. δ) τη συγχώνευση ή τη λύση της ε) τους κανονισμούς της. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.»
Πρόκειται για θέματα μείζονος σημασίας και δεδομένου ότι η δημοτική επιχείρηση επιχορηγείται από το δήμο, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να τεκμαίρεται έγκριση από την παρέλευση άπρακτης –για οποιονδήποτε λόγο- της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ενόψει των ανωτέρω, εκφράζω την ανησυχία και τους έντονους προβληματισμούς μου μήπως η επιχείρηση αυτή εξελιχθεί σε σπάταλο, υπερτροφικό και αναποτελεσματικό γραφειοκρατικό μηχανισμό, αφού η ωφέλεια που θα καταλήγει ως υπηρεσίες στους πολίτες δεν θα είναι ανάλογη των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτής. Και τούτο διότι, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η δημοτική επιχείρηση θα εμφανίζει έλλειμμα και στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ενώ το αρχικό κεφάλαιό της, το οποίο θα διατεθεί από το δήμο δεν θα επαρκεί για να καλύψει το κόστος λειτουργίας της, διοικητικό και επιχειρησιακό. Μας ζητείτε δε να εγκρίνουμε τη σύσταση χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί τα όρια αρμοδιότητας μεταξύ αφενός της δημοτικής επιχείρησης ανά τομέα δραστηριότητας που πρόκειται να αναλάβει αφετέρου των υπηρεσιών του δήμου ή των ν.π. (κυρίως ΟΝΑ, πολιτιστικού οργανισμού, κοινωνικών υπηρεσιών κλπ.) με ομοειδές αντικείμενο δράσης, και χωρίς να έχει κοστολογηθεί η λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών του δήμου ή των συναφών ν.π. στους τομείς που πρόκειται να αναλάβει η δημοτική επιχείρηση, ώστε να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της.

Και όλα τούτα, τη στιγμή που πληθαίνουν οι φωνές που ευλόγως μιλούν για περιστολή και αυστηρότερο έλεγχο των δημοσίων δαπανών των ΟΤΑ, νοσοκομείων και λοιπών οργανισμών και φορέων, τη στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο λόγω κακής διαχείρισης των συλλογικών πόρων. Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 1.400 δημοτικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες των οποίων είναι ζημιογόνες και περίπου 3.200 ν.π. που απασχολούν προσωπικό, το οποίο δεν έχει αντικείμενο έργου.

Καταψηφίζω τη σύσταση δημοτικής επιχείρησης.