Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό διεξάγεται υπό κρίσιμες περιστάσεις που επιτάσσουν τη μείωση του κράτους, υπό ευρεία έννοια, την περιστολή, τον αυστηρότερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του. Οι συνθήκες επιβάλλουν, κατά κοινή ομολογία, να κινούμαστε με σύνεση και υπευθυνότητα, άμεσα και εύστοχα.

Φέτος, ο προϋπολογισμός συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο βρίσκεται σε συνάρτηση με τους σκοπούς του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου που ολοκληρώθηκε το 2008. Δεν διαφωνώ με τις γενικές κατευθύνσεις του ετήσιου προγράμματος δράσης, αρκεί να μην μείνουν κενό γράμμα, αρκεί να μην αποτελέσουν απλά διακήρυξη αφηγηματικού χαρακτήρα ή εκδηλώσεις καλών προθέσεων, τις οποίες βέβαια δεν αμφισβητώ ότι διαθέτετε. Η αποτελεσματικότητα βέβαια θα κριθεί από το πότε και πώς θα υλοποιηθούν οι επιμέρους πολιτικές, πώς θα υλοποιηθεί η διαχείριση των συλλογικών πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση πιθανόν θα βοηθούσε η σύσταση επιτροπής ή έστω, η παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα από ορκωτό ελεγκτή της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ώστε να γίνονται άμεσα τυχόν απαραίτητες διορθωτικές-βελτιωτικές κινήσεις, και η τακτική (ίσως μηνιαία) ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Στέκομαι σε ορισμένες γενικές διαπιστώσεις αναφορικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του 2010, ο οποίος προϋπολογίζει έσοδα-έξοδα της τάξης των 72.614.901,12 ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 7.300.000 ευρώ συγκριτικά με πέρυσι. Ελπίζω τα αυξημένα αυτά ποσά να διοχετευθούν σε γενναιόδωρη κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, κάνοντας σύγκριση των φετινών οικονομικών στοιχείων με τα αντίστοιχα του 2009 μού γεννώνται οι εξής επιφυλάξεις. Συγκεκριμένα, μέχρι 6.11.2009:
– τα προϋπολογισθέντα έσοδα ανέρχονταν σε 65 εκ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων βεβαιώθηκαν 38,5 εκ. ευρώ.
– τα προϋπολογισθέντα έξοδα ανέρχονταν ομοίως σε 65 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα ενταλθέντα ανήλθαν σε 28,5 εκ ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι εξ αυτών ποσοστό πάνω από 40% διατέθηκε σε δαπάνες μισθοδοσίας και μόλις 5,7% σε έργα και μελέτες, έρευνες και πειραματικές διαδικασίες.

Τα τελευταία νούμερα δεν αποτελούν ενδείξεις ενός «επιθετικού», «αναπτυξιακού» προϋπολογισμού τουλάχιστον σε επίπεδο έργων και πάντως, έρχονται σε αντίφαση με δράσεις που έχουν καθυστερήσει αν και είχαν χαρακτηρισθεί ήδη στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ως ύψιστης προτεραιότητας. Πρόκειται δε για δράσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των χωροταξικών και πολεοδομικών πλεονεκτημάτων του δήμου μας.

Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι έχετε ιεραρχήσει διαφορετικά από άποψη χρονικής προτεραιότητας τα επιμέρους έργα. Πλην όμως η αναβλητικότητα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εκλαμβάνεται ως ασυνέπεια, ασυμφωνία λόγων και έργων. Αναφέρω ως παράδειγμα την κατασκευή γυμναστηρίου και αθλοπαιδιών στην περιοχή Δέγλερη, ένα έργο που κάθε χρόνο αναβάλλεται, αν και περιλαμβάνεται συνεχώς στους ετήσιους προϋπολογισμούς. Δόθηκε άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή του 3ου δημοτικού γυμναστηρίου και έχουν καθυστερήσει έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών του μαζικού αθλητισμού.

Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής εστιάζω στην απόφαση που λάβατε για τη σύσταση δημοτικής επιχείρησης, εκφράζοντας για άλλη μία φορά την αγωνία η επιχείρηση αυτή να εξελιχθεί σε σπάταλο, υπερτροφικό και αναποτελεσματικό γραφειοκρατικό μηχανισμό. Και αυτό γιατί η ωφέλεια που θα καταλήγει ως υπηρεσίες στους πολίτες δεν θα είναι ανάλογη των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η δημοτική επιχείρηση θα εμφανίζει έλλειμμα και στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ενώ το αρχικό της κεφάλαιο, το οποίο θα διατεθεί από το δήμο, δεν θα επαρκεί για να καλύψει το κόστος λειτουργίας της, διοικητικό και επιχειρησιακό. Αποφασίσθηκε μάλιστα η σύσταση χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί τα όρια αρμοδιότητας μεταξύ αφενός της δημοτικής επιχείρησης ανά τομέα δραστηριότητας αφετέρου των συναφών υπηρεσιών του δήμου ή των υφιστάμενων ν.π. (κυρίως ΟΝΑ, πολιτιστικού οργανισμού, κοινωνικών υπηρεσιών κλπ.) που έχουν ομοειδές αντικείμενο δράσης, και χωρίς να έχει κοστολογηθεί η λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών του δήμου ή των συναφών ν.π. στους τομείς που πρόκειται να αναλάβει η δημοτική επιχείρηση, ώστε να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της.

Τέλος, επισημαίνω ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτή ελεγκτή για τη χρήση του 2008, δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη ποσού 1.600.000 ευρώ (που έχει αναγνωρισθεί ότι οφείλει ο δήμος σε υπαλλήλους για επίδομα εξομάλυνσης) σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως του 2008, με αποτέλεσμα τόσο η καθαρή θέση όσο και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ως άνω ποσό και οι προβλέψεις ισόποσα μειωμένες. Μήπως τελικά η εμφανιζόμενη «καθαρή» θέση του Δήμου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό του 2010.