Η αστυνόμευση ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και στον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

Η ανάγκη ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρία της φύλαξης και επιτήρησης των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (χωρίς να υποκαθίστανται τα αρμόδια κρατικά όργανα στο έργο της αστυνόμευσης), προκύπτει από τα εξής πραγματικά δεδομένα:

1) Οι προσλήψεις στους Δήμους έχουν ανασταλεί μέχρι 31.12.2016.

2) Ακόμη κι αν επέστρεφαν στη θέση τους όλοι οι υπηρετήσαντες στη Δημοτική Αστυνομία (αν και τούτο δεν ήταν εφικτό λόγω των περιορισμών του νόμου), και πάλι δεν θα μπορούσε να στελεχωθεί με επάρκεια η σχετική υπηρεσία για να καλύψει το εύρος των αναγκών που έχουμε.

3) Η κάλυψη υποτυπωδώς των αναγκών μας από τους εργαζομένους καθαριότητας δημιουργεί, μεταξύ άλλων, πρόβλημα στην υπηρεσία καθαριότητας που τους στερείται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

4) Η αστυνομική υπηρεσία έχει πρόβλημα ελλείψεως προσωπικού.

Προτείνω να προστεθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων:

1) Στο τέλος του άρθρου 7 «της ευθύνης από εργατικά ατυχήματα περιλαμβανομένης».

2) Διάταξη που να προβλέπει ότι ο Δήμος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου που θα απασχολείται για την εκτέλεση του ανατεθέντος σε αυτόν Έργου, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης, μη προσήκουσας ή πλημμελούς ή μη ποιοτικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με την σύμβαση. 

Όπως επίσης και ότι ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει  τον εργαζόμενο και να καλύψει τυχόν ζημίες που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με την μη εκπλήρωση, μη προσήκουσα ή πλημμελή ή μη ποιοτική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.