Δεν διαφωνεί κανείς ότι η αξία του εθελοντισμού είναι ανεκτίμητη και ότι ο εθελοντισμός δημιουργεί πρότυπο συμπεριφοράς για όλους.

Οι βασικές αρχές που διαπνέουν τον κανονισμό και με τις οποίες συμφωνώ είναι:
Αφενός ότι ο εθελοντισμός συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αναλαμβάνει ο Δήμος και άρα, λειτουργεί συμπληρωματικά. Αφετέρου ότι η αναγνώριση και ηθική επιβράβευση για την συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες εξασφαλίζουν συνέχεια και διάρκεια στη λειτουργία του εθελοντισμού.

Αυτό που κατά την γνώμη μου απουσιάζει έστω ως γενική αρχή και θα μπορούσε να περιλαμβάνεται έστω στο προοίμιο του κανονισμού, είναι η κινητροδότηση από την Δημοτική Αρχή της ανιδιοτελούς προσφοράς μέσω της παροχής ενός καλά οργανωμένου και συντονισμένου περιγράμματος δράσεων, μέσω της μετατροπής σε επιλογή ζωής της «αυτοδιάθεσης» δημοτών και κατοίκων, μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων.