Η συζήτηση για την ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού συνοδεύεται από δύο διαπιστώσεις:
(α) Η διοικητική μεταρρύθμιση με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» προωθήθηκε χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής και χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, παρά τη μεταβίβαση πολλών αρμοδιοτήτων.
(β) Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 περιλαμβάνει για την τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού πιστώσεις μειωμένες κατά 32% συγκριτικά με το 2011, οι οποίες ήταν επίσης μειωμένες κατά 35% συγκριτικά με το 2010.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας το 2012 είναι ελαφρώς πιο «συγκρατημένος» σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2011. Περιλαμβάνει έσοδα-έξοδα της τάξης των 59 εκ. ευρώ, δηλαδή μειωμένα κατά 7% περίπου συγκριτικά με τα προϋπολογισθέντα πέρυσι.

Τα μεγέθη του προϋπολογισμού σε απόλυτους αριθμούς καταδεικνύουν την αστοχία της δημοτικής αρχής στις προβλέψεις με βάση αφενός τις αποκλίσεις που διαπιστώνονται στις σχέσεις βεβαιωθέντων – προϋπολογισθέντων εσόδων και ενταλθέντων – προϋπολογισθέντων εξόδων για το 2011, αφετέρου τις αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων του 2012 και των πραγματικών οικονομικών δεδομένων του 2011. Οι αποκλίσεις αυτές, που εξυπηρετούν τον σκοπό της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, καταδεικνύουν με την σειρά τους έλλειμμα σχεδιασμού και ξεκάθαρου προσανατολισμού, υστέρηση στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και έλλειμμα υλοποίησης των στόχων.

ΕΣΟΔΑ
Για το 2011 τα έσοδα που βεβαιώθηκαν ήταν μειωμένα κατά 38% από τα προϋπολογισθέντα. Το ήμισυ των τακτικών εσόδων προέρχεται από τις επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ), ενώ ποσοστό 64% των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Αν στα ποσά αυτά προστεθούν 4.500.000 ευρώ που είναι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές και τα οποία αποδίδονται απευθείας από τον Δήμο, το άθροισμα που προκύπτει αντιστοιχεί στο 42% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Από τη συσχέτιση των κωδικών εσόδων μεταξύ τους προκύπτει σημαντική εξάρτηση των εσόδων του δήμου από τους θεσμοθετημένους πόρους, γεγονός που επηρεάζει αντιστοίχως την δυνατότητα υλοποίησης αναπτυξιακών έργων από τον Δήμο με ιδίους πόρους. Δείκτη του βαθμού αποτελεσματικότητας είσπραξης των οφειλών προς το Δήμο συνιστά η μεγάλη απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων το 2011 εσόδων Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.

Αποκλίσεις καταγράφονται, επίσης, μεταξύ βεβαιωθέντων εσόδων από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας και της αντίστοιχης πρόβλεψης για το 2012, όπως και μεταξύ βεβαιωθέντων εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφών και της πρόβλεψης για το 2012. Συνολικά μεταξύ βεβαιωθέντων εσόδων 2011 και πρόβλεψης για το 2012 υπάρχει απόκλιση 51%.

Και αυτές οι αποκλίσεις καταγράφονται, αν και σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού των φορέων της γενικής κυβέρνησης και οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 7 ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά ανάλογα τα πραγματικά στοιχεία, στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

ΕΞΟΔΑ
Το 2011 καταγράφεται απόκλιση 53,5% μεταξύ προϋπολογισθέντων και ενταλθέντων εξόδων. Από τα ενταλθέντα έξοδα: (α) ποσοστό πάνω από 43,6% διοχετεύθηκε σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού και σε αμοιβές αιρετών και τρίτων ενώ (β) μόλις το 6,69% διατέθηκε σε επενδύσεις (έργα, μελέτες, υποδομές), αν και η πρόβλεψη για επενδύσεις ανερχόταν σε ποσοστό 21% των προϋπολογισθέντων εξόδων.

Το 2012 η πρόβλεψη για δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων είναι πενταπλάσια της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε το 2011. Συνολικά μεταξύ των πραγματικών οικονομικών στοιχείων, δηλαδή των ενταλθέντων εξόδων 2011, και της αντίστοιχης πρόβλεψης για το 2012 υπάρχει απόκλιση 50%. Η πρόβλεψη μη είσπραξης τη χρονιά που διανύουμε εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. περίπου 4.600.000 ευρώ, πού οφείλεται; Σε έλλειψη εισπρακτικού μηχανισμού; Σε διαγραφές ή σε τυχόν παραγεγραμμένες απαιτήσεις;

Από την ανάγνωση του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που αποτελεί τμήμα του τεχνικού προγράμματος δεν διαφαίνεται σημαντική προοπτική ένταξης δράσεων σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, με εξαίρεση τη χρηματοδότηση για το Ψηφιακό Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού και την προσθήκη 2 αιθουσών στο 6ο και 9ο δημοτικό σχολείο Θράκης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός είναι κατά το πλείστον διεκπεραιωτικός, υπό την έννοια ότι εξυπηρετεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του αμοιβές προσωπικού, προμήθειες αναλωσίμων, λειτουργικά έξοδα. Στηρίζεται σε προβλέψεις υπεραισιόδοξες, πλασματικές και μη ρεαλιστικές. Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις δε αποδεικνύουν ότι υπάρχει έλλειμμα προτεραιοτήτων – σχεδιασμού, έλλειμμα αναπτυξιακής προοπτικής, έλλειμμα επίτευξης των στόχων. Το θέμα δεν είναι να δείχνουμε προς τα έξω ότι πλειοδοτούμε σε υποσχέσεις, αλλά ότι είμαστε σε θέση να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε τους στόχους.

Κλείνω υπενθυμίζοντας ότι στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του 2011 είχαν τεθεί, κατά δήλωση της δημοτικής αρχής, δύο προτεραιότητες – πυξίδα. Τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης 1 εκ. ευρώ και οι πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας επίσης 1 εκ. ευρώ. Είχα επισημάνει προσωπικώς πέρυσι ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις κινούνταν προς θετική κατεύθυνση. Δυστυχώς, από την απολογιστική σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών δεν αποτυπώθηκαν οι προβλέψεις αυτές στο πεδίο των εξόδων. Με άλλα λόγια δεν εκταμιεύθηκε ούτε 1 ευρώ για τις δράσεις αυτές.

Αν και το 2012 επιδεινώνεται η ύφεση και κρατικές προνοιακές δομές δεν υπάρχουν, οι ως άνω πιστώσεις μειώθηκαν σε 500.000 ευρώ αντίστοιχα. Είναι σημαντική η φετινή πρόβλεψη για προμήθεια εξοπλισμού και ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί.

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό του 2012.