Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 υποβάλλεται προς έγκριση και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας. Είναι ένα γενικό περίγραμμα, φιλόδοξο και μεγαλόπνοο που κατηγοριοποιείται σε τρεις άξονες πολιτικής του Δήμου.

Εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δράσεων, οι οποίες όμως διατυπώνονται σε πνεύμα γενικόλογων και αόριστων αναφορών και διαπιστώσεων. Κρίνω ότι αυτό μας στερεί τη δυνατότητα αφενός να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού στην εκπνοή της τριετίας, με την έννοια του να δούμε πόσο συνεπείς είμαστε με τους στόχους που θέσαμε, αφετέρου να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το αν οι προτεραιότητες έχουν ιεραρχηθεί βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής και σχεδιασμού.

Το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, οι δείκτες βαρύτητας δεν συνδέονται απολύτως με την κατανομή των πόρων, ότι οι προτεραιότητες δεν είναι κοστολογημένες – μετρήσιμες, ότι δεν υπάρχει απολογισμός για τις δράσεις που αναλήφθηκαν βάσει του προηγούμενου Ε.Π., δυσχεραίνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του στρατηγικού σχεδιασμού. Απουσιάζει μάλιστα η χρονική ιεράρχηση των επιμέρους προτεραιοτήτων. Κατά τη γνώμη μου, η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού θα κριθεί από το πότε, πώς και ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν.

Έχω ξεχωρίσει ωστόσο κάποια κρίσιμα σημεία, στα οποία θα ήθελα να δώσω έμφαση.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ρίχνει το κέντρο βάρους, υπό τα σημερινά ασφυκτικά οικονομικά δεδομένα, στην κοινωνική πολιτική. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο Δήμος θέλει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο δημιουργώντας ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης με δραστηριότητες που φέρουν υψηλό δείκτη βαρύτητας.
Είναι στρατηγικής σημασίας ο στόχος του επανακαθορισμού των χρήσεων γης και των νέων πολεοδομικών προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση νέου ηπιότερου δομημένου περιβάλλοντος.
Προβληματίζει το ότι ο στόχος για αποδοτικότερο μηχανισμό και διαδικασίες είσπραξης οφειλών προς τον Δήμο φέρει πολύ χαμηλό συντελεστή βαρύτητας.
Τέλος, ξεχωρίζω από τους στόχους που επαναλαμβάνονται, αν και έχουν εξαγγελθεί πολλάκις στο παρελθόν, τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου ανοιχτών και κλειστών αθλοπαιδιών στην περιοχή Δέγλερη, την κατασκευή του νέου κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου, την δημιουργία νέων παιδικών και βρεφικών σταθμών, πρωτοβουλίες ιδιαίτερης σημασίας.

Θα ψηφίσω τον Στρατηγικό Σχεδιασμό με την ελπίδα οι στόχοι του να μην αποτελέσουν κενό γράμμα και να μην αποτελέσουν απλώς εκδηλώσεις καλών προθέσεων.