Έστω ότι συντρέχουν οι κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για την εφαρμογή της. Πόσο πιθανό είναι να μην κολλήσει εκ νέου η διαδικασία, δεδομένου ότι τα πρόσωπα που πρόκειται να προσληφθούν επί 2μηνο είναι τα ίδια με αυτά που προσλήφθηκαν επί 8μηνο σε προηγούμενο χρόνο;