Με τη θέση σε εφαρμογή και του προγράμματος αυτού αποδεικνύεται εμπράκτως η ουσιαστική στήριξη που παρέχει η ελληνική πολιτεία στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι οι ΟΤΑ να προωθήσουν πολιτικές με αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνική διάσταση προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό ειδική μέριμνα και αυξημένη ευαισθησία επιφυλάσσεται για τις επόμενες γενιές, τους αυριανούς πολίτες.

Κεντρική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται για καλύτερη ποιότητα ζωής, για παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε όλους μας. Αυτά συνιστούν τους γενεσιουργούς λόγους της υπογραφής το Μάϊο του τρέχοντος έτους από τους συναρμόδιους υπουργούς της προγραμματικής σύμβασης, βάσει της οποίας αποδίδονται στους ΟΤΑ α’ βαθμού παρακρατηθέντες πόροι ύψους 1,7 δισ. ευρώ, επιλύοντας με τον τρόπο αυτό μία εκκρεμότητα εικοσαετούς διάρκειας.