1) Έπεσε στην αντίληψή μου ότι το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργεί μικροβιολογικό έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στα δίκτυα των σχολικών εγκαταστάσεων με σκοπό την πρόληψη και τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών. Δεν γνωρίζω αν ο έλεγχος γίνεται μεμονωμένα ή από κοινού με άλλον φορέα. Προτείνω να το διερευνήσετε και να το αξιολογήσετε.

2) Είναι στις προθέσεις σας να οργανώσετε δωρεάν εμβολιασμούς για παιδιά ανασφάλιστων, ανέργων ή απόρων γονέων; Ανάλογη πρωτοβουλία αναλαμβάνουν σε Δήμους και οι Γιατροί του Κόσμου που προσφέρουν παιδικούς εμβολιασμούς και παιδιατρική φροντίδα μέσω της Κινητής Παιδιατρικής Μονάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παιδιατρική κάλυψη των παιδιών.

Eπί της παράτασης της μίσθωσης στο επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Αδραμυτίου ακίνητο
3) Σε ποιο ποσοστό θα ζητήσετε να μειωθεί το μίσθωμα για το ακίνητο, όπου στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Γυμναστήριο (Κων/νου Παλαιολόγου και Αδραμυτίου); Σε ποσοστό πλέον του προβλεπόμενου εκ του νόμου 20%; Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσετε για όλες τις μισθώσεις;

Επί του Ισολογισμού 2011
4) Από την ανάγνωση της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του ισολογισμού 2011 διαφαίνεται μία προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων.

(α) Από τον πίνακα της ανάλυσης εξόδων που είναι ενσωματωμένος στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης για το 2011 προέρχεται από το κονδύλιο «Παροχές – Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις & Δωρεές». Πρόκειται για μία μείωση της τάξης του 40% (2.300.000 ευρώ περίπου).

Ερωτώ: Με ποια κριτήρια έγινε η μείωση και σε τι αφορά; Πώς αναλύεται; Πώς αντανακλάται, αν αντανακλάται, το ποσοστό της μείωσης στις κοινωνικές δομές;

(β) Το κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών μειώθηκε το 2011 κατά 2.500.000 ευρώ περίπου (ποσοστό μεταβολής -11,19%) συγκριτικά με το 2010. Πώς επιτεύχθηκε η μείωση; Σε τι αφορά; Το μεγαλύτερο μέρος της περιστολής αφορά σε μείωση των αμοιβών του προσωπικού; Το επισημαίνω, επειδή τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων, αντιθέτως, κινούνται στα περυσινά επίπεδα.