1. Όπου διαπιστώνεται αναντιστοιχία στους κωδικούς για προϋπολογιζόμενες δαπάνες μεταξύ του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, υπερισχύουν οι αναγραφόμενοι στον προϋπολογισμό κωδικοί; Να υποθέσω ότι η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης προηγήθηκε της σύνταξης του προϋπολογισμού;

Ενδεικτικά αναφέρω τους κωδικούς:

  • παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος
  • επιχορήγηση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΚΕΝΕΣ
  • προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας δημοτ. φωτισμού
  • προμήθεια νέου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων
  • προμήθεια απορριμματοφόρων
  • μελέτη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας του γκαράζ καθαριότητας.

2. Πώς τεκμηριώνεται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ ενταλθέντων εξόδων 2010 και προϋπολογιζόμενων 2011 στους κωδικούς: α) αμοιβές αιρετών και τρίτων (υπηρεσία αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής). Σχεδιάζετε τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου; β) συντήρηση μεταφορικών μέσων και καθαριστικών μηχανημάτων (υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού);

3. Δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αυτών σε δημοτικά κτίρια ή τοποθέτησή τους εν είδει φωτιστικών σωμάτων σε πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους;