Επί της εγκρίσεως του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012

1) Μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος έγινε ή πρέπει να γίνει επανεξέταση των εσωτερικών διαδικασιών ή δικλίδων του Δήμου, οι οποίες είναι αντικείμενο του ελέγχου που διενεργείτε όπως αναφέρεται στην έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων; Αφότου διαπιστώθηκε το έλλειμμα, έχετε υποχρέωση εκ του νόμου να διευρύνετε, να επεκτείνετε χρονικά τον έλεγχο ώστε να καταλαμβάνει χρονικό διάστημα πριν και μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος; Αν από τον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών προκύψει απόκλιση, θα γίνει αναμόρφωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του 2012;

2) Αν προκύψουν στοιχεία τα οποία, όπως είπατε, επιθυμείτε να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης (ορκωτών ελεγκτών) που θα έλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν – αν επηρεάζουν – τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2012 που υποβάλλονται στη σημερινή συνεδρίαση προς έγκριση;