«Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού» (18.4.2020)