Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 11.054.93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορά στην μεταλλική βάση στήριξης του φωτοβολταικού συστήματος και σε αποκατάσταση προβλημάτων σε τοιχοποιίες μετά τον σεισμό του Ιουλίου 2019. Πρόκειται για εργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην κάτοψη που είχε υποβάλει το νπιδ απεικονίζεται η πέργκολα, χωρίς λεπτομέρειες (βάρος, στατικά). Πλην όμως στα τεύχη δημοπράτησης δεν περιλαμβανόταν η μεταλλική κατασκευή ούτε η στατική μελέτη.

Το νπιδ αδυνατούσε να αναλάβει τη χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, επειδή δεν μεταβάλλονται η συνολική φύση και οι όροι της σύμβασης, ούτε τα χαρακτηριστικά του έργου. Η δε αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 και δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (άρθρο 132 παρ. 2 ν. 4412/16).

Το έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του ΠΕΕ για το έτος 2019 με ΚΑΕ 972504001, ο οποίος καλύπτει τη δαπάνη της αρχικής (74.824,90) και της 1ης ΣΣ (11.054,93 ευρώ). Το φυσικό αντικείμενο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85% του συνολικού αντικειμένου.

Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θετική εισήγηση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης τροποποιείται ως αναφέρεται στα συνημμένα έγγραφα.

Επί του σχεδίου και των όρων της προγραμματικής σύμβασης ουδεμία παρατήρηση έχει γίνει από τη Νομική Υπηρεσία.