Στις 10.7.2017 είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού  μελέτης 99.982,73 ευρώ και χρηματοδότηση από ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9725.04.001).

Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και στις 18.3.2019 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΒΡΥΩΝΗ ποσού 74.824,90 ευρώ με ΦΠΑ για την εκτέλεση των εργασιών με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών.

Στις 17.7.2020 υπογράφηκε τροποποίηση της από 10.7.2017 προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 11.054,93 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) από την Περιφέρεια Αττικής, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης αυτής από το Ίδρυμα.

Στις 23.3.2020 υπογράφηκε η 1η Σ.Σ.Ε. για να εκτελεστούν οι εργασίες που αφορούν στη νέα μεταλλική κατασκευή (πέργκολα) στο δώμα, ώστε να εγκατασταθεί πάνω σε αυτή φωτοβολταικό σύστημα, όπως προβλεπόταν από την αρχική μελέτη για λόγους βελτιστοποίησης της απόδοσής του και εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση προβλημάτων και χρωματισμοί σε τοιχοποιίες, σε χώρους στους οποίους προέκυψαν προβλήματα από τον σεισμό της 19.7.2019.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 456600/01-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ζητήθηκε η παράταση της από 10.7.2017 προγραμματικής σύμβασης κατά 18 μήνες. Με το από 26.6.2020 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το εν λόγω έργο, ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι 10.1.2022, ώστε να συμπεριληφθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του. Δεν υπάρχει παρατήρηση επί του σχεδίου τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία.